Audyt bezpieczeństwa KRI

FINANSUS Sp. J. oferuje Państwu wypełnienie obowiązku zawartego w rozporządzeniu w sprawie KRI w postaci sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w § 20 ust. 2 rozporządzenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Państwa Jednostki

 • Ocena przeprowadzona będzie na podstawie materiałów przesłanych drogą elektroniczną oraz bezpośredniej wizyty walidatorów w Jednostce,
 • W trakcie walidacji wyniki samooceny zostaną zweryfikowane wg próby losowej kluczowych aspektów realizacji rozporządzenia KRI oraz ankiet i wywiadów z kierownictwem i audytorem ok.1-2 dni,
 • Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół walidatorów przygotowuje sprawozdanie (raport), w którym odnosi się do zawartości raportu z samooceny, wskazuje potencjalne rozbieżności i propozycje programu poprawy jakości zależne od wyników oceny,
 • Po audycie pomagamy również w opracowaniu brakującej dokumentacji,
 • Przeprowadzamy dalsze obowiązkowe, coroczne audyty.

Jakość potwierdzona doświadczeniem !!!

Promocja: Jednostkom zamawiającym usługę „Audyt KRI” oferujemy darmowe szkolenie dla kierownictwa i pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny „Audyt KRI” dla Twojej Jednostki.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526) nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek:

 1. przeprowadzania raz w roku audytów bezpieczeństwa informacji.
 2. zabezpieczania systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji oraz danych,
 3. przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa,
 4. wymiany danych z innymi systemami i kodowania znaków,
 5. dostosowania systemów do standardów WCAG2.0 (kwestia większej dostępności dla osób niepełnosprawnych).

Obowiązek ten musi zostać zrealizowany do 31 maja 2015 r.

Wypełnienie tego obowiązku kontroluje min. NIK

Kogo dotyczą zapisy rozporządzenia KRI z 12 kwietnia 2012 roku?

 1. organy administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów
 2. jednostki budżetowe i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. fundusze celowe,
 4. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 6. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 7. państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.
 8. podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera