Audyt środków unijnych

Oferujemy Klientom profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych. Badania prowadzimy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości a na jego podstawie przedstawiamy Klientowi opinię audytorską.

Obowiązek przeprowadzenia audytu

Obowiązek przeprowadzenia audytu projektów w ramach SPO RZL dotyczy projektów o wartości równej lub przekraczającej 700.000 PLN dla pojedynczego projektu lub 1.000.000 PLN dla kilku projektów realizowanych przez tego samego beneficjenta. Audyt przeprowadzany jest przez zespół tworzony przez audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów o dużym doświadczeniu w badaniu projektów unijnych.

Termin przeprowadzenia audytu

Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzony jest przed wykorzystaniem co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Możliwe jest przeprowadzenie audytu:

  • w trakcie trwania projektu – przy czym potwierdzenie wydane przez audytora będzie dotyczyć kwot i informacji zawartych do momentu przeprowadzenia audytu,
  • w końcowej fazie przeprowadzenia audytu – przy czym przeprowadzamy badanie wstępne niezwłocznie po dokonaniu 50% zabudżetowanych wydatków a następnie badanie finalne w ostatniej fazie realizacji projektu. W tym przypadku opinia audytora wydawana jest po ostatecznym badaniu, jednakże po badaniu wstępnym sporządzone zostaje zalecenie w formie Listu do Zarządu i audytor wskazuje na zidentyfikowane błędy i ryzyka.

Zakres przedmiotowy usług

W szczególności, zakres przedmiotowy audytu obejmuje:

  1. analizę kontroli wewnętrznej u beneficjenta i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków;
  2. przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły (czy są przeprowadzane kontrole ze strony kierownictwa beneficjenta dotyczące zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków);
  3. audyt zasadności kosztów kwalifikowalnych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta;
  4. analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot;
  5. sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
  6. sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
  7. weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).

Forma przedstawiania wniosków z czynności kontrolnych

Po przeprowadzeniu audytu, audytor przygotowuje opinie i raport z audytu. Audytor może również sporządzić List do Zarządu beneficjenta opisujący stwierdzone nieprawidłowości w zakresie istniejących procedur, które mogą mieć wpływ na realizację projektu w przyszłości, który stanowi integralną cześć raportu audytora, który przekazywany jest również do instytucji wdrażającej.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera