Audyt zlecony

Spełniamy warunki okreslone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  aby prowadzić audyt „usługodawcy”. Zgodnie z art. 275 audyt wewnętrzny w jednostkach zobowiązanych może prowadzić usługodawca niezatrudniony w jednostce.

Obowiązek prowadzenia audytu wynika z Art. 274. (Uofp) 1 i stąd wiadomo, iż audyt wewnętrzny prowadzi się w:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 2. ministerstwach;
 3. urzędach wojewódzkich;
 4. izbach celnych;
 5. izbacg skarbowych;
 6. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach;
 7. Kasie Rolnieczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszachc zarzadzanych przez Prezesa;
 8. Narodowym Funduszu Zdrowia,
 9. państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł;
 10. uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł;
 11. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł;
 12. państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł.
 13. w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków przekroczyła wartość 40.000 tys. zł.
 14. w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera