dr Jacek Kalinowski

 Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz z-ca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendysta University of Texas at Austin.

          Wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej (MSR/MSSF), rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości. Doświadczony konsultant i trener szkoleniowy wielu firm w Polsce. Członek Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kierownik studiów podyplomowych “Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendysta University of Texas at Austin, USA.

          Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i podatków. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2006 r), jego aktualizacji (2009 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.).

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się projektowaniem systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla dużych i średnich firm w Polsce. Specjalizuje się również w obszarze dostosowywania sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w obszarze powiązania regulacji podatkowych z regulacjami rachunkowości. Zajmuje się zagadnieniami finansowo-księgowymi i podatkowymi oraz projektuje i opiniuje systemy informatyczne wykorzystywane w podmiotach gospodarczych.

          Od 2012 roku do chwili obecnej zastępca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach tej funkcji odpowiedzialny był za wdrożenie projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego do zarządzania UŁ i narzędzia do jego zastosowania – zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP (wdrożenie zakończone w roku 2013). Od roku 2014 odpowiedzialny za nadzór nad tworzeniem informacji zarządczych do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.

Od wielu lat jest doradcą i konsultantem finansowym w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych (np. Polpharma SA, Trakcja Polska – PKRE SA, PZF POLFA SA, Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., Zakłady Azotowe WŁOCŁAWEK SA, Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO SA, Fabryka Aparatury pomiarowej PAFAL SA, Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE SA).

Specjalizacja:

 • Zarządzanie kosztami projektów (kontraktów) długoterminowych
 • Zarządzanie kosztami w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie kosztami uczelni wyższych
 • Wykorzystania technik komputerowych w rachunkowości, w tym w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Tworzenie rezerw aktuarialnych na koszty przyszłych świadczeń pracowniczych
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podatki a rachunkowość

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów oraz kilkunastu książek z zakresu rachunkowości, w tym między innymi:

 • Kalinowski J. (2012), Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP ZG, Warszawa
 • Kalinowski J. (2010),Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Kalinowska M., Kalinowski J., Miłek T., Turzyński M. (red. Kalinowski J.) (2009), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź.
 • Kalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Analizy – komentarze – przychody, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (red. Sobańska I.) (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J. (red. Sobańska I.) (2004), Kontrakty długoterminowe, Difin, Warszawa.
 • Kalinowski J., Turzyński M. (2002), Ustawa o rachunkowości – komentarz porównawczy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Pozostałe publikacje:

 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016), Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2016, s. 883-947.
 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Podejście lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych – wyniki badań literaturowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, nr 85 (141), s. 103-116.
 • Jacek Kalinowski, The impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland – the results and analysis of the survey, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 412, s. 118-133.
 • Jacek Kalinowski, Kontrakty budowlane I działalność deweloperska, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania , Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z. o.o, Łódź 2015, s. 17-63.
 • Irena Sobańska, Agnieszka Wencel, Jacek Kalinowski, Project Management in Universities – Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2014, nr 1/83, s. 45-54.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwers S A, Warszawa 2014.
 • Jacek Kalinowski, Ujęcie i prezentacja kosztów działalności deweloperskiej – kluczowe problemy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, nr 136/80, s. 153-172.
 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Cost Management in European Universities – a Time to Change, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2013, nr 4/82, s. 84-93.
 • Jacek Kalinowski, Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP ZG , Warszawa 2012.
 • Jacek Kalinowski, Dywersyfikacja przychodów i jej wpływ na zarządzanie kosztami w europejskich uczelniach wyższych, [w:] L. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 247-268.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 851-918.
 • Jacek Kalinowski, Irena Sobańska, Rachunek kosztów w uniwersytetach publicznych. Problemy metodologiczne i proces aplikacji w szkołach wyższych w krajach UE, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 357-375.
 • Jacek Kalinowski, Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2011, vol. 1, nr 60 (116), s. 145-168.
 • Jacek Kalinowski, Nowy rozdział, [w:] H. Sobolewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 177-193.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane problemy prezentacji czynników działalności , „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”, 2011, nr 2, s. 103-112.
 • Jacek Kalinowski, Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) na przykładzie systemu operacyjnego Linux, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 237-246.
 • Jacek Kalinowski, Project management and presentation of information in financial statements – company performance measurement or project performance measurement, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, 2010, vol. 13, nr 3, s. 17-32.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010), Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 845-953.
 • Jacek Kalinowski, Zmiany do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3; Niezakończone usługi budowlane; jako jedna z odpowiedzi regulacji rachunkowości na kryzys gospodarczy, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 99-120.
 • Jacek Kalinowski, Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Biblioteka, Łódź 2010.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 965-1032.
 • Jacek Kalinowski, Dokumentacja przychodów ze sprzedaży, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 208-240.
 • Jacek Kalinowski, Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 14-36.
 • Jacek Kalinowski, Wzory wybranych dowodów księgowych , [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszczone formy ewidencji podatkowych, CCAiE, Łódź 2009, s. 37-43.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów z punktu widzenia potrzeb informatycznych procesu zarządzania kosztami projektów długoterminowych, [w:] E. Śnieżek (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK Gdańsk, 2008, s. 191-200.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane dylematy prezentacji wyniku działalności firm realizujących projekty długoterminowe – artykuł dyskusyjny., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2008, nr 42, s. 253-230.

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera