Kontrola zarządcza

Obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej w jednostach sektora finansów publicznych wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do:

 1. ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej kierującego działem,
 2. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego
 3. kierownika jednostki.

Opracowanie procedur kontroli zarządczej opiera się na Standardach Kontroli Zarządczej (Komunikat Ministra Finansów  z 28 grudnia 16.12.2009r.). W ramach przygotowania przez naszą firmę kontroli zarządczej w jednostce opracowujemy, bądź dostosowujemy następujące dokumenty:

 1. Zarządzenie ogólne opisujące zasady oraz odnośniki do poszczególnych dokumentów,
 2. Regulaminy i instrukcje dotyczące:
  • przestrzegania wartości etycznych ( np. Kodeks etyki dla pracowników, Zasady zapewniające obiektywizm i bezstronność, Instrukcja w sprawie oceny pracowników jednostki),
  • kompetencji zawodowych (np. ścieżka Rozwoju pracowników, System wynagrodzeń, procedury naboru nowych pracowników),
  • struktura organizacyjna (np. regulamin organizacyjny – analiza),
  • delegowanie uprawnień (np. opracowanie systemu upoważnień i pełnomocnictw),
  • określanie celów i zadań , monitorowanie i ocena ich realizacji
  • Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia,
  • analiza i i identyfikacja ryzyka niewykonania zadań i celów jednostki,
  • dokumentowanie kontroli zarządczej,
  • dokumentacja ochrony zasobów np. Polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów,
  • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,
  • opisanie systemu komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej,
  • stworzenie mechanizmów monitorowania systemu kontroli  zarządczej i samoocena,

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera