Uproszczone formy ewidencji podatkowych

ISBN: 978-83-916775-5-1
Data wydania: 2009
Wydawnictwo: CCiAE

Oprawa: miękka

Cena: 79,00 PLN netto + 5% VAT – NAKŁAD WYCZERPANY

(388 KB) Informacja o autorze ksiązki

(893 KB) Spis treści ksiązki

Opis

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej jest determinowane wieloma czynnikami. Jednym z nich są otaczające je regulacje prawne, w tym w szczególności regulacje podatkowe. Celem książki „Uproszczone formy ewidencji podatkowych” jest przeprowadzenie Czytelnika przez zbiór różnorodnych przepisów, o których musi pamiętać otwierając i prowadząc własną działalność gospodarczą. Ponadto case study, który został zamieszczony w książce ma ułatwić nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych.

Książka składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich obejmuje pięć rozdziałów opisujących wybrane zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zasad podatkowych w działalności gospodarczej, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób fizycznych wraz ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym i kartą podatkową. Ponadto szczegółowo opisano zagadnienia dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz leasingu. Osobny rozdział poświęcony został na objaśnienie zasad ewidencji i rozliczania wynagrodzeń. Część druga książki to praktyczny case study – kompleksowy przykład składający się ze zbioru dokumentów fikcyjnej firmy za 12 miesięcy. Ich wprowadzenie do odpowiednich ewidencji podatkowych umożliwi Czytelnikowi nabycie praktycznych umiejętności, które opisane zostały w części pierwszej podręcznika.

Recenzja

Przekazana mi do opinii monografia zawiera 12 rozdziałów mieszczących się w dwu częściach. Treści pierwszej części dotyczą wybranych zagadnień podstaw prawnych funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono tu najważniejsze problemy związane z podejmowaniem działalności gospodarczej (rozdz. I), dokumentacją (rozdz. II), obowiązkami ewidencyjnymi (rozdz. III), gospodarowaniem majątkiem trwałym (rozdz. IV) oraz zatrudnianiem pracowników i obowiązków pracodawcy w tym zakresie (rozdz. V).

Część druga opracowania to przykład do rozwiązania. Przedstawiono tu dokumenty źródłowe za poszczególne miesiące założonego przedsiębiorstwa, które należy ująć i rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na rynku wydawniczym jest niewiele opracowań z tego zakresu, dlatego z uznaniem należy przyjąć każdą propozycję. Szeroki zakres zawartej w publikacji wiedzy może stanowić cenną pomoc dla przedsiębiorców, służb finansowo-księgowych a także studentów studiów ekonomicznych (…)

Podsumowując stwierdzam, że opracowanie napisane jest językiem jasnym i przejrzystym. (…) Uważam, że jest to wartościowa, mogąca mieć szeroki krąg odbiorców, pozycja wydawnicza.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Martyniuk

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera