FINANSUS Sp. J. oferuje Państwu wypełnienie obowiązku zawartego w rozporządzeniu w sprawie KRI w postaci sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w § 20 ust. 2 rozporządzenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Państwa Jednostki

Cel audytu KRI

 • Spełnienie obowiązku wynikającego z rozporządzeniu w sprawie KRI z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek:
 1. przeprowadzania raz w roku audytów bezpieczeństwa informacji.
 2. zabezpieczania systemów informatycznych służących do przetwarzania informacji oraz danych,
 3. przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa,
 4. wymiany danych z innymi systemami i kodowania znaków,
 5. dostosowania systemów do standardów WCAG2.0 (kwestia większej dostępności dla osób niepełnosprawnych).

Wypełnienie tego obowiązku kontroluje min. NIK

Dla kogo jest audyt KRI?

 1. organy administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów
 2. jednostki budżetowe i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. fundusze celowe,
 4. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 6. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 7. państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.
 8. podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

            Sposób przeprowadzenia usługi

W przypadku pierwszej oceny:

 • przesłanie drogą mailową jednostce audytowanej wykazu dokumentów do wglądu dla audytorów
 • wizyta audytorów w Jednostce 1-2 dni
 • Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół walidatorów przygotowuje sprawozdanie (raport), wskazuje potencjalne rozbieżności i propozycje programu poprawy jakości zależne od wyników oceny

W przypadku corocznej oceny:

 • Ocena przeprowadzona będzie na podstawie materiałów przesłanych drogą elektroniczną
 • Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół walidatorów przygotowuje sprawozdanie (raport), wskazuje potencjalne rozbieżności i propozycje programu poprawy jakości zależne od wyników oceny

Zachęcamy do wypełnienia zapytania o ofertę: ZAPYTANIE O OFERTĘ