Cel oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego

Zgodnie ze Standardami IIA
1312 – Oceny zewnętrzne

Oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane przynajmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną osobę lub zespół spoza organizacji. Odpowiednio wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający składa się z grupy ludzi kompetentnych.

Audytorzy wchodzący w skład zespołu oceniającego posiadają:

 • uprawnienia audytorskie – Certified Internal Auditor (CIA) oraz zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego,
 • odbyły szkolenie zakończone egzaminem w zakresie dokonywania ocen zewnętrznych, realizowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA (Internal Audit Quality Assessment),
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz w zarządzaniu komórką audytu.

            Sposób przeprowadzenia usługi

FINANSUS Sp. J. oferuje Państwu przeprowadzenie zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego w postaci:

PEŁNEJ OCENY ZEWNĘTRZNEJ

 • zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA (standard 1312) oraz Practice Advisory 1312-1 zostanie przeprowadzony przegląd funkcji audytu wewnętrznego
 • przegląd zostanie przeprowadzony na podstawie przeglądu dokumentacji w szczególności:
 • programu zapewnienia i poprawy jakości
 • karty audytu wewnętrznego
 • regulaminu wewnętrznego komórki audytu wewnętrznego
 • rocznych planów i sprawozdań
 • analiz ryzyka
 • dokumentacji wybranych zadań zapewniających i doradczych
 • przegląd zostanie też przeprowadzony na podstawie wywiadów w szczególności z:
 • członkiem kierownictwa nadzorującego funkcję audytu wewnętrznego
 • zarządzającym komórką audytu wewnętrznego
 • wybranymi klientami audytu wewnętrznego
 • raport, w którym w wyniku przeglądu zostanie sformułowana ocena zgodności funkcjonowania audytu wewnętrznego z poszczególnymi Standardami według skali oceny przyjętej przez IIA (generalnie zgodny, częściowo zgodny, niezgodny)
 • dodatkowo przegląd obejmie także ocenę zgodności funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz wydanym do niej rozporządzeniem metodologicznym
 • wyniki przeglądu zostaną przedstawione w formie raportu wraz z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonego przeglądu
 • Po audycie pomagamy również w opracowaniu brakującej dokumentacji
 • Przeprowadzamy dalsze obowiązkowe, coroczne audyty niezależnego potwierdzenia przeprowadzonej samooceny
 • Ocena przeprowadzona będzie na podstawie materiałów przesłanych drogą elektroniczną oraz bezpośredniej wizyty walidatorów w Jednostce
 • W trakcie walidacji wyniki samooceny zostaną zweryfikowane wg próby losowej kluczowych aspektów realizacji rozporządzenia KRI oraz ankiet i wywiadów z kierownictwem i audytorem ok.1-2 dni
 • Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół walidatorów przygotowuje sprawozdanie (raport), w którym odnosi się do zawartości raportu z samooceny, wskazuje potencjalne rozbieżności i propozycje programu poprawy jakości zależne od wyników oceny
 • Po audycie pomagamy również w opracowaniu brakującej dokumentacji
 • Przeprowadzamy dalsze obowiązkowe, coroczne audyty

Zachęcamy do wypełnienia zapytania o ofertę: ZAPYTANIE O OFERTĘ