Spełniamy warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  aby prowadzić audyt „usługodawcy”. Zgodnie z art. 275 audyt wewnętrzny w jednostkach zobowiązanych może prowadzić usługodawca niezatrudniony w jednostce.

Obowiązek prowadzenia audytu wynika z art. 274. Ustawy o finansach publicznych i na tej podstawie audyt wewnętrzny prowadzi się w:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 2. ministerstwach;
 3. urzędach wojewódzkich;
 4. izbach celnych;
 5. izbach skarbowych;
 6. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach;
 7. Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa;
 8. Narodowym Funduszu Zdrowia,
 9. państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł;
 10. uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł;
 11. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł;
 12. państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wartość 40.000 tys. zł.
 13. w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków przekroczyła wartość 40.000 tys. zł.
 14. w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego.

W sektorze prywatnym nadzorujmy lub bierzemy udział w tworzeniu Działów Audytu, których praca ma na celu ograniczanie ryzyka strat finansowych i potencjalnych nadużyć. Plany audytu opracowujemy w oparciu o analizę ryzyka, z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa jednostki.