Na zlecenie firm prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego przygotowujemy instrukcje wewnętrzne między innymi:

  • instrukcję inwentaryzacyjną
  • instrukcję kasową
  • instrukcję kontroli wewnętrznej
  • regulamin wynagradzania
  • regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • regulamin pracy
  • procedury zakupu dla dystrybutorów środków medycznych zgodną z artykułem 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG