Specjalizujemy się w rozliczaniu firm budowlanych, deweloperskich oraz prywatnych praktyk lekarskich.

Księgujemy i przedstawiamy naszym Klientom dane w sposób ułatwiający podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji

·        udostępniamy moduł programu księgowego do wystawiania faktur sprzedaży

·        udostępniamy moduł programu księgowego do prowadzenia magazynu

·        umożliwiamy dostarczanie dokumentów elektronicznie, to idealne rozwiązanie dla osób, które często podróżują i nie mają możliwości, aby fizycznie dostarczyć dokumenty

 • wszystkie dokumenty są przez nas zdigitalizowane, co ułatwia ich sortowanie

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania jesteśmy w stanie sporządzić raporty okresowe (analizy kosztów i przychodów, wskaźniki finansowe z komentarzem, obliczenie progu rentowności dla całej firmy, jak i poszczególnych rodzajów jej działalności), które pomagają podjąć odpowiednie, trafione decyzje w zarządzaniu firmą.

W ramach świadczonych usług wykonujemy następujące zadania:

 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
 • sporządzanie dzienników księgowych, będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych;
 • sporządzanie rejestrów VAT;
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 • tworzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego
 • tworzenie ewidencji analitycznej rozrachunków
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald

Przygotowujemy i wysyłamy nakazane przez obowiązujące prawo deklaracje, formularze oraz inne dokumenty informacyjno – sprawozdawcze, których sporządzenie jest możliwe w oparciu o informacje wynikające z prowadzonej przez ewidencji księgowej, np.:

 • informacje o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych
 • informacje o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7
 • informacje podsumowujące VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji GUS
 • wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska
 • wyliczanie opłat produktowych

Na podstawie uzgodnień z Klientem przygotowujemy dokumenty informacyjno – sprawozdawczych dla celów zarządczych:

 • bilans i rachunek zysków i strat
 • raporty zarządcze zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta
 • zestawienia do analizy finansowej, charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele)
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • raportowanie realizacji budżetu

Na koniec każdego roku obrachunkowego przeprowadzamy czynności niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz przygotowujemy sprawozdania i inne dokumenty informacyjno – sprawozdawcze zgodnie z obowiązującym prawem, wśród których można wymienić:

 • sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa
 • roczna deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8
 • sprawozdania dla GUS
 • inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald kont rozrachunkowych oraz weryfikacji stanów kont wynikowych
 • rozliczenie wyników inwentaryzacji składników aktywów
 • sporządzanie innych wymaganych prawem raportów rocznych oraz określonych przez naszego Klienta.

Podejmując współpracę z nami Klient może udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym oraz wszelkimi instytucjami, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który realizujemy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy interesy naszego Klienta załatwiając wszystkie sprawy z organami kontrolującymi.

PROWADZENIE MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI


Małym podmiotom proponujemy usługi obejmujące:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia

W zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych możemy w szczególności wymienić:

 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do określonej formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrolę poprawności ich wpłat,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.

W zakresie prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług świadczymy pełne usługi obejmujące między innymi:

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących VAT-UE
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizację oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

Obsługujemy również wszystkie obowiązujące rozliczenia przedsiębiorstw z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z których przykładowo możemy wymienić:

 • zgłaszanie, aktualizacje oraz wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie przelewów do ZUS

Przejmujemy również na siebie obowiązek prawidłowego rozliczania pracowników oraz prowadzenie wymaganych przez prawo dokumentów i ewidencji związanych z zatrudnieniem pracowników, to jest:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników
 • rozliczanie podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych
 • naliczanie listy płac

W zakresie swych usług oferujemy pełną obsługę pozostałych obszarów związanych z prowadzeniem małego przedsiębiorstwa, obejmujących w szczególności:

 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na prawidłowe ujmowanie zdarzeń gospodarczych
 • wybór formy opodatkowania
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • bieżący nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska
 • wyliczanie opłat produktowych
 • wypełnianie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • wybór korzystnych rodzajów opodatkowania
 • kontakty z urzędem skarbowym
 • organizację procedury rozpoczęcia działalności